bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0879 32 36 22, 0884 241 988
партньор на Blue Dream Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ И ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

I. Въведение

1.1 Целта на тази Декларация за поверителност е да се представят правилата за обработка на лични данни в Профи Турс ООД.

1.2 Тези правила са съставени съгласно Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

1.3 В настоящата политика е представена информация относно целите на обработване, начина и срока на съхранение на личните данни, възможностите за актуализиране и изтриване на тези дани, както и условията и изискванията при предоставянето им на трети лица.

1.4 Настоящата политика влиза в сила от 29 юни 2018 г. и може да бъде променяна и актуализирана във връзка с евентуални промени в българското и европейско законодателство.

II. Дефиниции

Профи Турс ООД е регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43, ЕИК 121745404, наричано по-долу за краткост "Профи Турс".

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано ("субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;

Чувствителни лични данни са лични данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикални организации, както и генетични данни, биометрични данни (когато се обработват единствено за целите на идентифицирането на физическо лице), данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на субекта на данните;

Обработка на лични данни е всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране, записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане, консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване или унищожаване;

Трето лице означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора, обработващия лични данни и лицата, които под прякото ръководство на администратора или на обработващия лични данни имат право да обработват личните данни;

III. Лични данни, които се обработват

1.1 Когато се регистрирате за някоя от нашите услуги, Вие ни предоставяте:

 • Адрес, имейл адрес, телефонен номер и дата на раждане

1.2 Когато сърфирате в нашите уебсайтове или използвате нашите мобилни приложения, ние събираме:

 • Предпочитания за пътуване
 • Информация за поведението ви при сърфиране в нашите уебсайтове и мобилни приложения
 • Информация за това, когато разглеждате някоя от рекламите ни, включително тези, които са показани на уебсайтовете на други организации
 • Информация за начина на достъп до нашите цифрови услуги, включително операционна система, IP адрес, онлайн идентификатори и подробности за браузъра
 • Социални предпочитания, интереси и дейности
 • "Бисквитки" - Разгледайте Политиката за бисквитките , за да научите повече подробности.

1.3 Когато ни отправяте запитвания за оферти, ние събираме:

 • Име и фамилия, e-mail, телефон
 • Предпочитания за дестинация, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст

1.4 Когато правите резервация, ние събираме:

 • Данни за пол, име и фамилия, адрес, държава, телефон, e-mail, дата на раждане, предпочитан начин на плащане, брой на пътуващите, включително децата и тяхната възраст или дата на раждане.

1.5 За да Ви изпращаме актуални оферти и предложения, Вие можете да се абонирате за нашия бюлетин и тогава ние събираме:

 • Адрес на електронна поща.

1.6 Когато подписвате договор за предоставяне на туристически услуи, ние събираме:

 • Имена, ЕГН, адрес; в редки случаи, когато е необходимо данни за паспорт/лична карта, други данни за документ за самоличност
 • Информация за пътниците - брой пътуващи, включително деца и тяхната възраст
 • Данни за контакт - телефон, e-mail
 • Информация за покупките ви, включително какво сте купили, кога и къде сте го купили, как сте го заплатили или друга информация за плащане. Данни, свързани с дадено съгласие в писмена форма от родителите, настойниците или попечителите или от другите лица, които полагат грижи за дете, за участие на детето или ученика в съответното туристическо пътуване
 • Всякакви специални изисквания за хранене
 • Съответни медицински данни за увреждания, ограничена подвижност, бременност, ваксинации, данни за злополуки по време на пътуване
 • Данни за семейно положение - при детски екскурзии, пътуване с единия родител
 • Данни за рекламации, жалби, оплаквания - относно мнението на туристите
 • Данни за поведението на туриста по време на пътуването, свързано с негови претенции за несъотвествие с договора

IV. Принципи при обработването на лични данни

4.1 Личните данни се обработват законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на субекта на данните.

4.2 Личните данни се събират за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват по-нататък по начин, несъвместим с тези цели.

4.3 Тези лични данни са подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които се обработват.

4.4 Личните данни са точни и при необходимост се поддържат в актуален вид.

4.5 Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни.

4.6 Личните данни се обработват по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни, включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи технически или организационни мерки.

V. Цел и правни основания на обработването на лични данни

Профи Турс обработва лични данни във връзка със спазването на законово задължение, или във връзка с изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна или бенефициент, или за предприемане на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор, или във връзка с изрично съгласие за обработване на личните му данни за една или повече конкретни цели.

Профи Турс обработва лични данни за следните конкретни цели:

5.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице

Пътуващото лице заявява желанието си да ползва туристически услуги от Профи Турс. Предоставянето на Услугата може да бъде извършено само, ако пътуващото лице съобщи на Профи Турс необходимите лични данни, в противен случай с него не може да бъде сключен договор, не може да бъде потребител на каквато и да е услуга и няма възможност да получи преддоговорна информация за услуги. Личните данни се използват само за извършване на заявената услуга, както следва:
o сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги;
o резервация и издаване на самолетни билети;
o издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване;
o сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др.
В процеса на изпълнение на договорни задължения и услуги обработваме вашите лични данни с цел:
Идентифициране на клиент при регистрация за ползване на услуги по Общи условия /сключване на договор/, изменение и прекратяване на договор за услуги; Идентифицирането на клиент може да се извършва по различни канали - в централния офис на "ПРОФИ ТУРС" ООД, на телефонен номер или имейл за обслужване на клиенти на "ПРОФИ ТУРС" ООД, като се предостави информация за лични данни, свързани с клиентски договор по продукт / услуга, предлаган/а в сайт или платформа на "ПРОФИ ТУРС" ООД (ЕГН/ЛНЧ, дата на раждане, имейл и/или друга идентификационна информация);
Актуализиране на Ваши лични данни, предоставени при регистрация/сключване на договор за ползване на услугите на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Проверка на вида регистрирани и ползвани услуги по Ваше искане/жалба/оспорване или с цел предпазване на клиентите и "ПРОФИ ТУРС" ООД от измами и злоупотреби от трети лица. Предоставяне на справки за ползвани услуги;
Разглеждане на получени сигнали, възражения, жалби, извършване на проверки, предоставяне на обратна връзка.;
Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола или други данни за достъп до уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Блокиране/отблокиране на достъп до клиентски профил, изтриване на регистрация в уеб сайтовете или b2b платформите на Профи Турс.
Решаване на спорове пред компетентния орган (съд, арбитраж, помирителна комисия, административни органи и др.), във връзка с дейността на "ПРОФИ ТУРС" ООД.
Управление на дейности, свързани с борба с измамите. "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва лични данни при извършване на дейности по предотвратяване, откриване, разследване и управление на измами.

5.2 В изпълнение на законови задължения "ПРОФИ ТУРС" ООД обработва данните Ви за следните цели:
Предоставяне на информация за клиента и ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;
Издаване на фактури, ако е приложимо за конкретни услуги.

5.3 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно и изрично съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. Те се изпращат при предварително предоставено уведомление и включват информация за промоции и отстъпки на услуги, предоставяни от Профи Турс.

Събираме и обработваме Вашите лични данни на основание на:

 • преддоговорни отношения и сключване на договор с Вас;
 • наши законови задължения съгласно българското законодателство - например Закона за туризма, Закона за счетоводството и приложимите подзаконови нормативни актове, както и на основание европейското законодателство в областта на туризма и предоставянето на услуги;
 • съгласие (при отправяне на запитване; при изпращане на бюлетин; за регистрация на профил; при оказване на съдействие за издаване на виза; при обработване на специални категории данни; при предаване на данни в трета държава, в случай че за третата държава липсва решение на Европейската комисия за предоставяне на адекватно ниво на защита на данните)
 • защита на Ваши жизненоважни интереси (при спешен случай; при обработване на специални категории данни, когато субектът на данни е физически или юридически неспособен да даде съгласие)
 • за защита на наши легитимни интереси (при събиране на информация за предпочитания с цел персонализиране на нашите услуги)

VI. Обхват на обработваните лични данни

Обхватът на обработваните лични данни винаги се определя така, че да бъде подходящ, свързан със и ограничен до необходимото във връзка с целите, за които се обработват данните. Във връзка с изпълнение на своята дейност Профи Турс типично събира някои от следните лични данни: имена, дата на раждане, ЕГН; данни от паспорт/лична карта: номер, дата на издаване и валидност, издател; гражданство; адрес; телефон, e-mail; образование; други лични данни, изисквани за избраната услуга. За някои специфични услуги е възможно обработването на специални лични данни, като информация за здравословно състояние и др.

VII. Получатели на лични данни

Профи Турс предоставя лични данни на трети лица само доколкото е необходимо за изпълнение на договори и резервации на туристически услуги и във връзка с трудовото законодателство. Не се предоставят лични данни на лица, които нямат отношение към целта, одобрена от конкретния субект на данни, както следва:

 • физически лица, за които се отнасят данните;
 • физически и юридически лица, подизпълнители по възложени от физически лица, за които се отнасят данните продукти/услуги, оперирани от Профи Турс, попадащи в някоя от следните категории: o авиокомпании, резервационни системи за самолетни билети; o хотели, резервационни системи за хотели; o круизни компании, резервационни системи за круизи; o туроператори; o застрахователни и асистанс компании; o компании за трансфери, rent-a-car, влакови и автобусни билети; o тиймбилдинг компании;
 • трети страни, физически, юридически лица, публични органи, институции и учреждения, при изпълнение на законови или договорни задължения на Профи Турс или на друго валидно правно основание, например разкриване, предотвратяване или извършване на други действия по отношение на измама, технически проблеми или такива, свързани със сигурността.
 • банки, доставчици на платежни услуги и/или системни оператори, определени в ЗПУПС, обслужващи плащанията, извършени от Вас.
 • лица, които по възлагане на Профи Турс поддържат оборудване и софтуер, използвани за обработване на личните Ви данни;
 • охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност, обработващи видеозаписите от офиси на Профи Турс в процеса на осигуряване на пропускателния режим в същите обекти;
 • лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;
 • консулски служби;
 • НАП, НОИ, Инспекция по труда, други държавни институции по силата на законово задължение;
 • служба по трудова медицина, банкова институция за изплащане на възнаграждения;
 • КЗП, адвокатска кантора за представляване по проверки и спорове.

Подизпълнителите на "ПРОФИ ТУРС" ООД предоставят достатъчни гаранции за прилагането на подходящи технически и организационни мерки за спазването на Регламент 2016/679.

В рамките на организацията достъп до личните данни на даден субект имат само служители, чиито непосредствени задължения са свързани с предоставянето на избраната от субекта услуга, с изпращането на персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги или с управлението на човешките ресурси.

Във връзка със специфичния характер на предлаганите от Профи Турс услуги, а именно посреднически, турагентски и туроператорски, в процеса и в интерес на фактическото предоставяне на заявената услуга, се извършва предаване на лични данни на трети лица.

Предаването на лични данни в други държави членки на Европейския съюз или към агенции, служби и органи на Европейския съюз, се извършва при същите условия, които се прилагат при подобно предаване в рамките на Република България.

Лични данни се предават на трета държава или международна организация, само ако съгласно решение на Европейската комисия третата държава или международна организация осигуряват адекватно ниво на защита на личните данни или данните се предават, само са предвидени подходящи гаранции съгласно чл. 46 и сл. от ОРЗД и при условие че са налице приложими права на субектите на данни и ефективни правни средства за защита.

VIII. Време за обработка и съхранение

Личните данни се съхраняват във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните данни. За всяка цел времето за съхранение е:

8.1 Изпълнение на услуга, заявена от клиент/пътуващо лице
За тази цел личните данни ще бъдат обработвани и съхранявани както следва:
o за сключване на договор за туристически пакет, круиз, резервация на хотел, трансфер и друг наземен транспорт, визови и други туристически услуги - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за резервация и издаване на самолетни билети - 5 години от датата на приключване на услугата;
o за издаване на медицинска застраховка за пътуване в чужбина и анулиране на пътуване - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за сключване на договор за организация на мероприятия, срещи, тиймбилдинги и др. - 2 години от датата на приключване на услугата;
o за счетоводни цели - 5 години от датата на приключване на финансовата година.
По всяко време в рамките на тези срокове субектът на данни има право да поиска от администратора да коригира без ненужно забавяне неточните лични данни, свързани с него. Като се имат предвид целите на обработването, субектът на данните има право непълните лични данни да бъдат попълнени, включително чрез добавяне на декларация.

8.2 Mаркетинг, директен маркетинг
Профи Турс изпраща по електронна поща персонални съобщения с предложения за предлаганите услуги, само при наличието на доброволно съгласие от субекта на данни за получаване на такива съобщения. За тази цел след изтичане на сроковете по т. 8.1 единствено адреса на електронната поща на субекта на личните данни ще бъде обработван и съхраняван до оттегляне на съгласието. Електронната поща сама по себе си не представлява лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент.
Субектът на данни има правото да оттегли съгласието си за обработка и съхранение на адреса на електронната си поща по всяко време, като за целта е достатъчно да заяви това по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен и не е необходимо да се идентифицира с документ за самоличност. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

В случаи на липса на законен срок, ние съхраняваме Вашите лични данни за разумен срок, определен на база допълнителни критерии. Критериите за определяне на срока са съобразени с желанието ни да Ви предоставим услуги с високо качество.
Когато личните данни, които събираме, вече не са необходими за упоменатите цели, ние ги заличаваме или ги унищожаваме по друг надлежен начин.

IX. Права на субектите на лични данни

9.1 Право на достъп на субекта до личните му данни
Всеки субект има право да получи от Профи Турс информация за това дали обработва лични данни, свързани със същия субект, и ако това е така, да му се предостави достъп до самите данни, както и до информация за:
o категориите лични данни, които се обработват;
o целите на обработването;
o получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните данни, по-специално получателите в трети държави или международни организации;
o когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
o съществуването на право да бъде изискано коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни на субекта, или да се направи възражение срещу такова обработване;
o правото на жалба до надзорен орган;
o когато личните данни не се събират директно от субекта, всякаква налична информация за техния източник;
o съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилиране, както и допълнителна информация за това в предвидените от закона случаи.

9.2 Право на коригиране
Ако субектът смята, че личните данни, които Профи Турс обработва за него, са неточни, има право да поиска коригиране без ненужно забавяне неточните лични данни. Когато обработваните лични данни са непълни, има право да иска допълването им, като се имат предвид целите на обработването.

9.3 Право на оттегляне на съгласие
Когато се обработват лични данни въз основа на предоставено съгласие, субектът може по всяко време да оттегли предоставеното съгласие. След оттеглянето на съгласието Профи Турс преустановява дейностите по обработка на личните данни на субекта, обработвани въз основа на съгласието, като оттеглянето на съгласието няма да засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласие преди то да бъде оттеглено. Независимо от това, възможно е Профи Турс да продължи обработката на същите лични данни, доколкото е налице друго основание (различно от съгласие) за обработването на данните и/или е налице някое от изключенията по т. 9.5 (напр. данните са необходими, за да бъде предоставена услуга, която е закупена от Профи Турс).

9.4 Право на възражение срещу обработването
Субектът има право да възрази срещу обработката на негови лични данни в случаите, в които са обработвани въз основа на обществен интерес или въз основа на легитимни интереси на Профи Турс, когато сметне, че в конкретния случай това обработване е несъвместимо със защитата на интересите, правата и свободите на субекта. В такива случаи, ако Профи Турс не може да докаже, че съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта, или че обработването е необходимо за установяването, упражняването или защитата на правни претенции, ще бъде прекратено обработването на тези лични данни. Когато се обработват лични данни за целите на директния маркетинг, субектът може да възрази срещу тази обработка на данни, в който случай Профи Турс незабавно ще я преустанови. В последния случай не е необходимо идентифицирането на субекта с документ за самоличност.

9.5 Право на изтриване на лични данни
Общо правило. Субектът има правото да поискате от Профи Турс изтриване на неговите лични данни без ненужно забавяне, а Профи Турс е длъжен да изтрие без ненужно забавяне тези лични данни, когато е приложимо някое от посочените по-долу основания:
o личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
o съгласието си за обработване на данните е оттеглено, в случаите когато данните са били обработвани въз основа на съгласие, и няма друго правно основание за обработването;
o субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 по-горе и Профи Турс няма легитимни основания за обработването, които да имат преимущество пред интересите, правата и свободите на субекта;
o личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
o личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на законово задължение.
Изключения от правилото. Правото на субекта да иска изтриване на личните си данни не се прилага, съответно Профи Турс няма задължение да изтрие данните, ако обработването на личните данни е необходимо:
o за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
o за спазване на законово задължение, което изисква обработване, или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са предоставени на Профи Турс;
o по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве в съответствие с член 9, параграф 2, букви з) и и), както и член 9, параграф 3 от Общия регламент относно защитата на данните;
o за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели съгласно член 89, параграф 1 от Общия регламент относно защитата на данните, доколкото съществува вероятност изтриването на данните да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване;
o за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

9.6 Право на ограничаване на обработването
В посочените по-долу случаи субектът има право да поиска от Профи Турс временно да бъде спряна всяка друга обработка на личните му данни с изключение на тяхното съхранение:
o когато се оспорва точността на личните данни - за срок, който позволява на Профи Турс да провери точността на личните данни;
o когато обработването е неправомерно, но субектът не желае личните му данни да бъдат изтрити, а иска вместо това ограничаване на използването им;
o когато Профи Турс не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но субектът ги изисква за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
o когато субектът е възразил срещу обработването съгласно т. 9.4 в очакване на проверка дали легитимните основания за обработка на Профи Турс имат преимущество пред интересите на субекта.
В изброените случаи Профи Турс може да извършва обработване на съответните лични данни, различно от тяхното съхранение, единствено със съгласието на субекта или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции или за защита на правата на друго физическо лице или поради важни основания от обществен интерес за Република България или за Европейския съюз.

9.7 Право на преносимост на данните
Субектът има право да получи личните данни, които го засягат и които е предоставил, в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и има правото да прехвърли тези данни на друг администратор без възпрепятстване от страна на Профи Турс, когато:
o Профи Турс обработва данните въз основа на съгласие или когато обработката на данните е необходима за изпълнението на задължение по договор между субекта и Профи Турс; и
o обработването се извършва по автоматизиран начин.
За целите на упражняването на правото си на преносимост на данните, субектът има право да получи пряко прехвърляне на личните си данни от Профи Турс към друг администратор, само доколкото това е технически осъществимо.

9.8 Правото на жалба до надзорен орган
Ако субектът смята, че Профи Турс обработва личните му данни в нарушение на разпоредбите на приложимото законодателство, включително, но не само, Общия регламент относно защитата на данните и Законна за защита на личните данни, субектът има право да подаде жалба до надзорния орган в държавата членка на Европейския съюз на обичайното си местопребиваване, място на работа или място на предполагаемото нарушение.
В Република България компетентният надзорен орган е Комисията за защита на личните данни.

X. Мерки за сигурност

Профи Турс предприема технически и организационни мерки за сигурност с цел защита на администрираните данни срещу неразрешено и незаконно обработване, случайна загуба, унищожаване или увреждане на лични данни, каквито може да се изискват, като се има предвид състоянието на техническо развитие, обичайната практика и законовите изисквания.
o Използване на защитени уебсайтове, криптиране, маскиране;
o Извършване не прегледи на практиките за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които се използват;
o Достъп до личните данни в рамките на организацията имат само лица, чиито трудови функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани и се обработват;
o Включване на договорни клаузи за поверителност във всички договори със служителите и третите лица, на които се възлага обработване на лични данни;
o Възлагане обработката на лични данни само на такива организации, които се придържат към най-високите стандарти за информационна сигурност и сигурност на личните данни, демонстрирана както чрез наличието на съответни сертификации, така и чрез възможността за извършване на регулярни одити за съответствие.

XI. Политика за "бисквитките" (cookies)

Профи Турс използва онлайн идентификационни технологии - като бисквитки, уеб маяци или пиксели - в уеб сайтовете си. "Бисквитките" са малки текстови файлове, поставени на твърдия диск на потребителя, които помагат при предоставянето на персонализирано съдържание и улесняват навигацията в сайтовете на компанията.

Профи Турс събира информация за посещенията на страници и навигацията, за да определи кои туристически услуги са от най-голям интерес и дали потребителите могат лесно да намерят съдържание.

Профи Турс може да използваа онлайн идентификационните технологии от маркетингови партньори, сайтове на трети лица и социални медийни платформи. Тези технологии дават възможност да се измери ефикасността на маркетинговите и осведомителни кампании.

Използването на бисквитки става само с изричното съгласие на посетителя на сайта, като е предоставена възможност да бъдат избрани само част от тях или всички да бъдат отказани. Възможно е контролиране и управляване на "бисквитките" чрез браузъра на потребителя или посредством страницата за управление на бисквитки на съответния сайт. Следва да се има предвид, че премахването или блокирането на "бисквитките" може да повлияе на практическата работа на сайта, а някои функции вече няма да са налице.
Подробна информация за Политиката за бисквитки можете да намерите тук.

XII. Данни за контакт

12.1 Информация относно Администратора на лични данни

1. Наименование "Профи Турс" ООД
2. ЕИК/БУЛСТАТ : 121745404
3. Седалище и адрес на управление: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
4. Адрес за упражняване на дейността: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
5. Данни за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
6. E-mail: dpo@profitours.bg
7. Телефон.: 02 940 11 11, 0887 220 661
8. Номер на удостоверение за администратор на личните данни № 125345

12.2 Контакт с длъжностното лице по защита на личните данни

1. Адрес за кореспонденция: гр. София, 1463, ул. "Доспат" №43
2. Телефон: 0888 373 012
3. Email: dpo@profitours.bg

12.3 Информация относно компетентния надзорен орган

1. Наименование: Комисия за защита на личните данни
2. Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
3. Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. "Проф. Цветан Лазаров" № 2
4. Телефон:02 915 3 518
5. Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
6. Уеб сайт: www.cpdp.bg

12.4. Подаване на искане

"ПРОФИ ТУРС" ООД предоставя следните възможности за подаване на искания по Регламент ЕС 2016/679:
Заявления могат да се подават към Профи Турс до пощенския адрес или имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните, посочени по-горе. Когато заявлението се подава по електронен път, същото трябва да бъде подписано с квалифициран електронен подпис. Ще отговорим на заявлението Ви във възможно най-кратък срок, който във всички случаи няма да надвишава един месец.
Следва да се има предвид, че няма възможност да бъде изпълнено дадено искане, ако Профи Турс не може да се увери, че искането действително изхожда от субекта на данните (възможно е, например, да не можем да се уверим от заявление, отправено по пощата, че субектът е действителният изпращач на съобщението). Затова, в определени случаи е възможно да бъде отправена молба заявлението да бъде представено в наш офис (за да можем да бъде осъществено идентифицирането).
За прекратяване на обработка и съхранение на адрес на електронна поща Профи Турс предоставя опростена процедура, при която не е необходимо субектът на данните да се идентифицира. За валидно заявление за заличаване на адрес на електронна поща се счита всяко заявление, подадено по електронен път на имейл адреса на длъжностното лице по защита на данните от адреса на електронна поща, който трябва да бъде заличен. Възможно е също заличаването да стане с индивидуален линк за заличаване на адрес на електронна поща, който присъства на видно място във всяко персонално маркетингово съобщение с предложения за предлагани услуги.

Blue Dream Palace - Остров Тасос, Лименария

Празници - Намаления и промоции

346лв
450лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Включена закуска

27 резервации наскоро
488лв
592лв
1-5 Май
на човек

1 май 2024
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1081лв
919лв
1-6 Май
2 възрастни, 1 дете

Великден 2024
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
610лв
714лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1614лв
1451лв
1-6 Май
2 възрастни, 1 дете

Великден 2024
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-10%
432лв
536лв
1-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

25 резервации наскоро
366лв
470лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
259лв
363лв
3-6 Май
на човек

Великден 2024
Включена закуска

15 резервации наскоро

Blue Dream Palace хотел се намира на остров Тасос, близо до прекрасния плаж Трипити на Лименария. Хотелът е известен с предлагания лукс, със заведенията за хранене и местата за развлечения. В хотел Blue Dream Palace можете да се насладите на съчетание между изискан лукс и автентично качество!

Местоположение на Blue Dream Palace, Остров Тасос

Хотел Blue Dream Palace е построен близо до плажа Трипити, в местност, потънала в зеленина. Гостите на хотела могат да се насладят на неповторимата панорамна гледка към плажа Трипити и Егейско море. Хотелът се намира на 40 км от столицата на остров Тасос, на 25 км от Алки, 20 км от пристанището, 35 км от Паралия Парадисос.

Адрес: Лименария, Greece

Удобства в Blue Dream Palace

Климатизация на помещенията за общо ползване
Многоезичен персонал
Ресторант
Собствен паркинг
Мини маркет
Стая за съхранение на багаж
Безжичен интернет във всички помещения на хотела (Wifi)
Internet Corner
Meeting Room
Биологична очистка

Стаи и настаняване в Blue Dream Palace

Хотелът е отворен от средата на април до средата на октомври.
Всички стаи в хотела имат изглед към морето. Стаите са просторни, елегантно обзаведени. Гостите на хотела могат да започнат деня си с традиционна гръцка закуска, сервирана на терасата на тяхната стая, с изглед към Егейско море или към големия басейн.
Хотел Blue Dream Palace е идеален за семейства с деца. Хотелът предлага семейни суити и стаи, детска площадка и басейн за деца.
Във всички помещения на хотела има безжичен интернет.
Хотелът предлага 24 часова рецепция, 24 часово обслужване на стаите, пране и гладене на дрехи, събуждане, шезлонги и чадъри до морето.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dream Palace

Гостите на хотела могат да се насладят на средиземноморска закуска. Сутрешният бюфет включва пресен хляб и тестени закуски, кисело мляко с мед, домашни конфитюри, зърнени храни, пресни плодове и натурални сокове, омлет и колбаси, и разнообразие от сирена. Те могат да се насладят се на сутрешното си кафе край басейна, с изглед към морето и плажа Трипити.

Ресторант Таласо се намира в основната сграда. Предлага средиземноморска и международна кухня, която включва местни специалитети с пресни морски дарове, традиционни гръцки ястия. Елегантната атмосфера и вкусната кухня в съчетание с панорамната гледка към морето правят престоя много приятен.
Гостите на хотела могат да ползват:
- Ресторант
- Таверна до плажа
- Бюфет в ресторанта
- Зала за приеми

Почивка и забавления в Blue Dream Palace

Хотелът има голям преливащ басейн, детски басейн, плажен бар и бар на басейна. На централния басейн, а също и на плажния бар има шезлонги и чадъри. На барът на плажа се сервират кафета, напитки, коктейли, вино и леки закуски. Големият басейн с шезлонги и чадъри е идеалното място да се отпуснете на слънце. Барът на басейна е отворен през целия ден.
Хотелът има и вътрешен отопляем басейн с джакузи. В близост до вътрешния басейн можете да се отпуснете и да релаксирате в сауната или в хамама. Опитните масажисти на хотела могат да ви помогнат да се отпуснете още повече.

Гръцка вечер, Италианска вечер, вечер с барбекю
Телевизор във фоайето
Лоби бар
Басейн - бар
Play Room
Хотел Blue Dream Palace предлага на своите гости:
- 2 детски площадки
- Тенис корт
- Игрище за Beach Volley
- Hamam
- Сауна
- Насрещно плуване

Плаж

Хотел Blue Dream Palace се намира близо до плажа Трипити на остров Тасос. Трипити е красив плаж, защитен естествено от скали и борови дървета, стигащи до синята морска вода. В Трипити близо до плажа се намира и прочутата „Трипа” („Дупка”). Тя представлява едно изключително красиво геоложко формирование от скали. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, плажни кърпи – срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

732лв
654лв
22-28 Май
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-11%
519лв
441лв
22-28 Май
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
1504лв
1316лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-13%
1255лв
1067лв
8-15 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
1733лв
1560лв
1-7 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2266лв
2093лв
1-7 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
13034лв
11079лв
03.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

34 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-15%
16055лв
14100лв
03.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

34 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-12%
3142лв
2670лв
24.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
3887лв
3416лв
24.06-01.07
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
1255лв
1067лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
1504лв
1316лв
26.06-03.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
1770лв
1541лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-13%
1521лв
1293лв
15-22 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
5587лв
5103лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
1521лв
1369лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
4840лв
4356лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
22-29 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-9%
1517лв
1386лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-9%
1304лв
1173лв
27.07-02.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
7981лв
7289лв
1-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
6914лв
6222лв
1-11 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
5886лв
5137лв
20-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
4998лв
4248лв
20-30 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
854лв
793лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
605лв
545лв
19-26 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
692лв
623лв
20-28 Май
на човек

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
976лв
907лв
20-28 Май
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
3485лв
3233лв
24.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
2525лв
2273лв
24.05-02.06
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
16630лв
14616лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-12%
1009лв
933лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
13432лв
11417лв
01.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

36 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
761лв
685лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
599лв
525лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
492лв
419лв
7-10 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-15%
4878лв
4147лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
5945лв
5214лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-12%
3415лв
3073лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
4162лв
3820лв
21-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1149лв
1034лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1398лв
1283лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
821лв
739лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
998лв
916лв
26.06-01.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
3132лв
2662лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-15%
3754лв
3284лв
28.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
1610лв
1406лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
1362лв
1157лв
28.06-05.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
3042лв
2738лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
3539лв
3235лв
5-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
4120лв
3770лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
3498лв
3149лв
8-15 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1304лв
1173лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
1517лв
1386лв
12-18 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-9%
9577лв
8332лв
14-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
4120лв
3770лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-8%
1517лв
1321лв
14-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-13%
8296лв
7052лв
14-26 Юли
2 възрастни, 2 деца

12 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
1304лв
1108лв
14-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
3498лв
3149лв
14-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1264лв
1101лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
1086лв
923лв
18-23 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
4346лв
3694лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
5198лв
4546лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
1517лв
1386лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-9%
1304лв
1173лв
11-17 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
4269лв
3815лв
01.05-05.06
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-11%
605лв
515лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-15%
3027лв
2573лв
01.05-05.06
на човек

35 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
854лв
763лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
432лв
368лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-15%
1081лв
919лв
2-7 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-15%
1614лв
1451лв
2-7 Май
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-10%
610лв
545лв
2-7 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-11%
259лв
234лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
366лв
340лв
23-26 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
244лв
227лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
173лв
156лв
24-26 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
854лв
763лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-11%
605лв
515лв
25.05-01.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-15%
854лв
763лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-11%
605лв
515лв
26.05-02.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
605лв
545лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
854лв
793лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-7%
3125лв
2769лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-11%
2378лв
2022лв
1-8 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-15%
887лв
786лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-11%
674лв
573лв
2-8 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-15%
916лв
824лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-10%
1165лв
1073лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
3265лв
3001лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
985лв
886лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
2643лв
2379лв
10-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1198лв
1099лв
10-16 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
3283лв
2791лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-15%
3993лв
3501лв
20-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-12%
2955лв
2512лв
21-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3594лв
3150лв
21-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-12%
3567лв
3128лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-12%
2927лв
2488лв
22-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
1951лв
1659лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
2378лв
2085лв
22-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-12%
2265лв
2039лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
2798лв
2572лв
23-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
5761лв
5281лв
24.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2795лв
2565лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
2973лв
2729лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
4800лв
4320лв
24.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2298лв
2068лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2439лв
2195лв
24-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
2688лв
2464лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
2244лв
2020лв
26.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
4462лв
3792лв
28.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
5845лв
4968лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
5242лв
4573лв
28.06-09.07
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
6964лв
6087лв
28.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
4981лв
4346лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
4234лв
3599лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-15%
2876лв
2445лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
4830лв
4106лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
3409лв
2978лв
30.06-06.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-13%
5701лв
4976лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
1949лв
1786лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
5587лв
5103лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-9%
3898лв
3409лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-13%
4840лв
4356лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
3259лв
2770лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-15%
1630лв
1467лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2607лв
2347лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
3033лв
2773лв
2-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-9%
4840лв
4114лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-15%
5587лв
4861лв
4-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
4323лв
3674лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-15%
5043лв
4287лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-15%
5914лв
5157лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
5069лв
4420лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-13%
8241лв
7191лв
7-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
5997лв
5098лв
7-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
7063лв
6164лв
7-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

12 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
6997лв
5947лв
7-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
3259лв
2770лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
3898лв
3409лв
8-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-13%
1521лв
1369лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
9-16 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
5056лв
4187лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-17%
2173лв
1847лв
10-20 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
4346лв
3477лв
10-20 Юли
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-20%
2528лв
2202лв
10-20 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
1521лв
1369лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
12-19 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-9%
4840лв
4356лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
5587лв
5103лв
14-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-9%
1770лв
1541лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-13%
1521лв
1293лв
14-21 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
4120лв
3770лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
3498лв
3149лв
15-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
3058лв
2599лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
3502лв
3044лв
18-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-13%
4224лв
3684лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-13%
3803лв
3232лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
4548лв
3978лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
3602лв
3062лв
22-27 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-15%
7981лв
6944лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
6914лв
5877лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-15%
7981лв
7289лв
29.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
6914лв
6222лв
29.07-08.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
5198лв
4546лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
5886лв
5386лв
29.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
4998лв
4498лв
29.07-08.08
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
4346лв
3694лв
29.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-15%
3033лв
2773лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-9%
2607лв
2347лв
1-7 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
5587лв
5103лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
4840лв
4356лв
2-9 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-9%
1521лв
1369лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
4788лв
4374лв
10-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-9%
4148лв
3733лв
10-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
4203лв
3836лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-9%
3670лв
3303лв
11-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
4045лв
3697лв
14-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-9%
3477лв
3129лв
14-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
5587лв
4861лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-13%
506лв
440лв
15-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-13%
435лв
369лв
15-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
4840лв
4114лв
15-22 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
7603лв
6631лв
15-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
5914лв
5157лв
15-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
6484лв
5511лв
15-24 Авг
3 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
5043лв
4287лв
15-22 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-15%
3457лв
3111лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
3990лв
3645лв
16-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-9%
1770лв
1617лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-9%
1521лв
1369лв
20-27 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
6758лв
5894лв
23-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
5764лв
4899лв
23-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-15%
9366лв
7961лв
24.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
10982лв
9578лв
24.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

13 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-13%
5043лв
4539лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
5914лв
5409лв
24-31 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-9%
2274лв
1989лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-13%
1901лв
1616лв
25.08-01.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
1521лв
1369лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1770лв
1617лв
27.08-03.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-9%
3498лв
2799лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-20%
1521лв
1293лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-15%
3539лв
3083лв
30.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
1770лв
1541лв
30.08-06.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-13%
4120лв
3421лв
30.08-06.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-17%
3042лв
2586лв
30.08-06.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-15%
1801лв
1531лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-15%
2156лв
1886лв
31.08-05.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-13%
3042лв
2738лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1521лв
1369лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1304лв
1108лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-15%
3539лв
3235лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-9%
1770лв
1617лв
1-8 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-9%
1517лв
1321лв
1-7 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
3042лв
2738лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
3539лв
3235лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
1716лв
1496лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-13%
1468лв
1248лв
4-11 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-15%
758лв
693лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-9%
652лв
587лв
5-8 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2354лв
2055лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-13%
435лв
391лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
1999лв
1699лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-15%
3192лв
2777лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-13%
506лв
462лв
6-8 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
2765лв
2351лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-15%
492лв
443лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
599лв
550лв
20-23 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
399лв
366лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
994лв
894лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
328лв
295лв
21-23 Сеп
на човек

2 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1242лв
1143лв
21-28 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3142лв
2827лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
3764лв
3449лв
15-22 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
6063лв
5531лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-9%
5316лв
4784лв
16-23 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
2036лв
1853лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
1823лв
1640лв
17-23 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
3590лв
3231лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
4301лв
3942лв
23.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
7953лв
7157лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
7953лв
7157лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
8664лв
7868лв
6-14 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-9%
8664лв
7868лв
6-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-9%
8311лв
7554лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-9%
7564лв
6807лв
31.07-07.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
8947лв
8052лв
22-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
9746лв
8852лв
22-31 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-9%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Пълен пансион база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!