bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0885 706 771
партньор на Blue Dream Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
Кей Би Си Банк България ЕАД, София, България
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Blue Dream Palace - Остров Тасос, Лименария

Промоции в Blue Dream Palace, Лименария

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 01.05.2023 - 20.10.2023 , за резервации, направени преди 15.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Празници - Намаления и промоции

360лв
334лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
255лв
229лв
5-8 Май
на човек

Майски празници 2023
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
480лв
446лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-7%
340лв
306лв
20-24 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
383лв
352лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
313лв
282лв
22-24 Сеп
на човек

22 септември 2023
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
845лв
760лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
984лв
900лв
2-6 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-9%
170лв
153лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
240лв
223лв
29.04-01.05
на човек

1 май 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-7%
2112лв
1900лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Включена закуска

26 резервации наскоро
-10%
5763лв
5272лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-9%
2531лв
2320лв
2-6 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
4906лв
4415лв
2-9 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2023
Включена закуска

26 резервации наскоро
-10%
2112лв
1900лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
2531лв
2320лв
6-10 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 септември 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
889лв
14-17 Апр
2 възрастни, 1 дете

Великден 2023
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
444лв
14-17 Апр
на човек

Великден 2023
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
847лв
787лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
601лв
541лв
21-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
343лв
309лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
484лв
450лв
24-28 Май
на човек

24 май 2023
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-7%
1739лв
1590лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-9%
1493лв
1343лв
2-9 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
994лв
908лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
853лв
768лв
6-10 Сеп
на човек

6 септември 2023
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%

Blue Dream Palace хотел се намира на остров Тасос, близо до прекрасния плаж Трипити на Лименария. Хотелът е известен с предлагания лукс, със заведенията за хранене и местата за развлечения. В хотел Blue Dream Palace можете да се насладите на съчетание между изискан лукс и автентично качество!

Местоположение на Blue Dream Palace, Остров Тасос

Хотел Blue Dream Palace е построен близо до плажа Трипити, в местност, потънала в зеленина. Гостите на хотела могат да се насладят на неповторимата панорамна гледка към плажа Трипити и Егейско море. Хотелът се намира на 40 км от столицата на остров Тасос, на 25 км от Алки, 20 км от пристанището, 35 км от Паралия Парадисос.

Адрес: Лименария, Greece

Удобства в Blue Dream Palace

Климатизация на помещенията за общо ползване
Многоезичен персонал
Ресторант
Собствен паркинг
Мини маркет
Стая за съхранение на багаж
Безжичен интернет във всички помещения на хотела (Wifi)
Internet Corner
Meeting Room
Биологична очистка

Стаи и настаняване в Blue Dream Palace

Хотелът е отворен от средата на април до средата на октомври.
Всички стаи в хотела имат изглед към морето. Стаите са просторни, елегантно обзаведени. Гостите на хотела могат да започнат деня си с традиционна гръцка закуска, сервирана на терасата на тяхната стая, с изглед към Егейско море или към големия басейн.
Хотел Blue Dream Palace е идеален за семейства с деца. Хотелът предлага семейни суити и стаи, детска площадка и басейн за деца.
Във всички помещения на хотела има безжичен интернет.
Хотелът предлага 24 часова рецепция, 24 часово обслужване на стаите, пране и гладене на дрехи, събуждане, шезлонги и чадъри до морето.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dream Palace

Гостите на хотела могат да се насладят на средиземноморска закуска. Сутрешният бюфет включва пресен хляб и тестени закуски, кисело мляко с мед, домашни конфитюри, зърнени храни, пресни плодове и натурални сокове, омлет и колбаси, и разнообразие от сирена. Те могат да се насладят се на сутрешното си кафе край басейна, с изглед към морето и плажа Трипити.

Ресторант Таласо се намира в основната сграда. Предлага средиземноморска и международна кухня, която включва местни специалитети с пресни морски дарове, традиционни гръцки ястия. Елегантната атмосфера и вкусната кухня в съчетание с панорамната гледка към морето правят престоя много приятен.
Гостите на хотела могат да ползват:
- Ресторант
- Таверна до плажа
- Бюфет в ресторанта
- Зала за приеми

Почивка и забавления в Blue Dream Palace

Хотелът има голям преливащ басейн, детски басейн, плажен бар и бар на басейна. На централния басейн, а също и на плажния бар има шезлонги и чадъри. На барът на плажа се сервират кафета, напитки, коктейли, вино и леки закуски. Големият басейн с шезлонги и чадъри е идеалното място да се отпуснете на слънце. Барът на басейна е отворен през целия ден.
Хотелът има и вътрешен отопляем басейн с джакузи. В близост до вътрешния басейн можете да се отпуснете и да релаксирате в сауната или в хамама. Опитните масажисти на хотела могат да ви помогнат да се отпуснете още повече.

Гръцка вечер, Италианска вечер, вечер с барбекю
Телевизор във фоайето
Лоби бар
Басейн - бар
Play Room
Хотел Blue Dream Palace предлага на своите гости:
- 2 детски площадки
- Тенис корт
- Игрище за Beach Volley
- Hamam
- Сауна
- Насрещно плуване

Плаж

Хотел Blue Dream Palace се намира близо до плажа Трипити на остров Тасос. Трипити е красив плаж, защитен естествено от скали и борови дървета, стигащи до синята морска вода. В Трипити близо до плажа се намира и прочутата „Трипа” („Дупка”). Тя представлява едно изключително красиво геоложко формирование от скали. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, плажни кърпи – срещу заплащане.

Намаление за ранни записвания - 10% за настаняване в периода 01.05.2023 - 20.10.2023 , за резервации, направени преди 15.03.2023 , 30% предварително плащане.  » Резервирай

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

1097лв
987лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
1342лв
1232лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
671лв
622лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-7%
497лв
447лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
4205лв
3784лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
5044лв
4623лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
967лв
888лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
791лв
712лв
12-17 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
425лв
382лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
600лв
557лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
425лв
382лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
600лв
557лв
1-6 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-7%
1231лв
1125лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-9%
1056лв
950лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
3735лв
3361лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
4365лв
3992лв
8-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-9%
882лв
794лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
1127лв
1038лв
3-10 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
2060лв
1854лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
2500лв
2294лв
12-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
3230лв
2907лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
3965лв
3642лв
23-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
1056лв
950лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
1231лв
1125лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-9%
1055лв
974лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
810лв
729лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
3477лв
3203лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
2743лв
2469лв
17-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2974лв
2729лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2449лв
2204лв
23-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-10%
2684лв
2464лв
24.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
2194лв
1975лв
24.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1866лв
1679лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
2235лв
2048лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
5105лв
4664лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
4405лв
3965лв
8-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1267лв
1140лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
1477лв
1350лв
12-18 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-9%
863лв
798лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-8%
653лв
588лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1424лв
1281лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
1773лв
1631лв
5-10 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1881лв
1693лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
2300лв
2112лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
1056лв
950лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1231лв
1125лв
8-13 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-9%
984лв
900лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-9%
845лв
760лв
19-23 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1723лв
1575лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-9%
1478лв
1330лв
26.08-02.09
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
2428лв
2185лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
2866лв
2623лв
29.08-03.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-8%
1630лв
1502лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
1280лв
1152лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
255лв
229лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
360лв
334лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-7%
425лв
382лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
600лв
557лв
25-30 Май
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-7%
360лв
334лв
29.05-01.06
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
255лв
229лв
29.05-01.06
на човек

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
412лв
370лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
551лв
510лв
3-7 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-7%
627лв
564лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
767лв
704лв
15-19 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
1107лв
997лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1354лв
1243лв
22-29 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2478лв
2274лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
2041лв
1837лв
23-28 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1097лв
987лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-10%
1342лв
1232лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1723лв
1575лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
1478лв
1330лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
3504лв
3154лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
4116лв
3766лв
6-11 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-9%
3854лв
3469лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
4467лв
4081лв
22-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
5559лв
5003лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
6438лв
5882лв
27.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-9%
5137лв
4697лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-9%
4399лв
3959лв
29.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
1066лв
960лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1242лв
1135лв
30.07-04.08
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-9%
3478лв
3179лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-9%
2985лв
2687лв
7-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
1124лв
1011лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1438лв
1326лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
967лв
870лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1246лв
1150лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
340лв
306лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
480лв
446лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-7%
1079лв
1003лв
27.05-05.06
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-7%
765лв
688лв
27.05-05.06
на човек

9 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
340лв
306лв
28.05-01.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
480лв
446лв
28.05-01.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
484лв
450лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-7%
425лв
382лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
600лв
557лв
31.05-05.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-7%
343лв
309лв
31.05-04.06
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
1371лв
1234лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
1898лв
1761лв
1-6 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
3204лв
2945лв
4-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
2591лв
2332лв
4-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
701лв
645лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
560лв
504лв
5-9 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
967лв
888лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
791лв
712лв
7-12 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-10%
4217лв
3872лв
10-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
3448лв
3104лв
10-21 Юни
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-10%
958лв
880лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
784лв
705лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1491лв
1342лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
1910лв
1761лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
1266лв
1139лв
19-27 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1547лв
1420лв
19-27 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
4614лв
4153лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-10%
5665лв
5203лв
20-30 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1384лв
1246лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1898лв
1709лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1753лв
1615лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
767лв
704лв
24-28 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
2320лв
2131лв
24-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
627лв
564лв
24-28 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
1150лв
1056лв
25.06-01.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1934лв
1775лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
1582лв
1424лв
26.06-01.07
2 възрастни, 3 деца

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
4668лв
4275лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
3933лв
3539лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
2803лв
2523лв
1-5 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3293лв
3013лв
1-5 Юли
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-9%
3695лв
3326лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-10%
4429лв
4060лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
2428лв
2185лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
2866лв
2623лв
1-6 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2461лв
2250лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-9%
2112лв
1900лв
3-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
1231лв
1125лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
1056лв
950лв
3-8 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
984лв
900лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-9%
845лв
760лв
5-9 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-10%
4906лв
4415лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
5763лв
5272лв
6-13 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-9%
2453лв
2208лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
2942лв
2697лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
3112лв
2801лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
3638лв
3326лв
12-17 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-9%
2101лв
1926лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-8%
1752лв
1577лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
2866лв
2623лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-8%
2428лв
2185лв
14-19 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
3796лв
3480лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
3167лв
2851лв
15-21 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1056лв
950лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1231лв
1125лв
17-22 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-9%
3938лв
3600лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-9%
4012лв
3672лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-8%
3378лв
3041лв
22-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3400лв
3060лв
22-29 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
3829лв
3498лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-9%
3304лв
2973лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
5093лв
4657лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
4357лв
3921лв
24-31 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
4985лв
4561лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-9%
4247лв
3822лв
30.07-05.08
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
3771лв
3394лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
2892лв
2647лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
4403лв
4026лв
6-12 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
-9%
2452лв
2207лв
6-11 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
1770лв
1593лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2953лв
2700лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-9%
2534лв
2280лв
20.08-01.09
на човек

12 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
2121лв
1944лв
20-25 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1739лв
1590лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-9%
1493лв
1343лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
4906лв
4415лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
5763лв
5272лв
26.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-9%
1490лв
1362лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-9%
1739лв
1590лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-9%
1279лв
1152лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1493лв
1343лв
3-10 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
2531лв
2320лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
2202лв
2013лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-9%
2112лв
1900лв
5-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
1885лв
1697лв
5-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1342лв
1232лв
13-20 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
1097лв
987лв
13-20 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
989лв
890лв
15-20 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
1252лв
1154лв
15-20 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
1354лв
1243лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
1107лв
997лв
16-23 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
1209лв
1112лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
963лв
866лв
22-29 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
1557лв
1436лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
1207лв
1086лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
993лв
894лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1343лв
1243лв
26.09-01.10
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-7%
4317лв
4011лв
01.05-06.06
на човек

36 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-7%
601лв
541лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
847лв
787лв
1-8 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-7%
3059лв
2753лв
01.05-06.06
на човек

36 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
1079лв
1003лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-7%
765лв
688лв
1-10 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
257лв
232лв
4-7 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
363лв
337лв
4-7 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-7%
317лв
296лв
12-14 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-7%
212лв
191лв
12-14 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
765лв
688лв
20-29 Май
на човек

9 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
1079лв
1003лв
20-29 Май
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-7%
340лв
306лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
480лв
446лв
27-31 Май
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-7%
4056лв
3651лв
28.05-27.06
на човек

30 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
595лв
535лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
839лв
780лв
28.05-04.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-7%
5105лв
4699лв
28.05-27.06
на човек

30 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
959лв
891лв
29.05-06.06
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-7%
680лв
612лв
29.05-06.06
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
429лв
386лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
605лв
562лв
30.05-04.06
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
686лв
618лв
1-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
680лв
612лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1052лв
947лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1199лв
1114лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
959лв
891лв
1-5 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-7%
968лв
899лв
1-5 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-7%
1366лв
1261лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
850лв
765лв
1-6 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
4163лв
3747лв
3-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
4980лв
4580лв
3-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
5214лв
4798лв
3-13 Юни
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-8%
3995лв
3596лв
3-17 Юни
2 възрастни, 1 дете

14 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
2678лв
2410лв
5-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2643лв
2379лв
5-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
3276лв
3012лв
5-11 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
3307лв
3039лв
5-14 Юни
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
1150лв
1056лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
940лв
846лв
6-12 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
3399лв
3122лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-8%
2768лв
2492лв
10-16 Юни
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2500лв
2294лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2060лв
1854лв
10-15 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2684лв
2464лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-8%
2194лв
1975лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
3499лв
3211лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-8%
2884лв
2596лв
12-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
2000лв
1835лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
1648лв
1483лв
13-17 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
1354лв
1243лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
1107лв
997лв
15-22 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
940лв
846лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1150лв
1056лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-8%
3094лв
2841лв
16-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
2743лв
2469лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
3477лв
3203лв
16-23 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
2531лв
2278лв
16-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
3260лв
2934лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
3999лв
3673лв
17-24 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
1254лв
1129лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1534лв
1408лв
17-25 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
3265лв
2939лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
3965лв
3639лв
18-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
1567лв
1411лв
19-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2508лв
2257лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-10%
1917лв
1760лв
19-24 Юни
1 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
3067лв
2816лв
19-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
3260лв
2934лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
2215лв
1993лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2240лв
2060лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2194лв
1975лв
20-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
1803лв
1622лв
20-25 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
2707лв
2486лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
2684лв
2464лв
20-27 Юни
2 възрастни, 3 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-8%
158лв
142лв
20-21 Юни
на човек

1 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
633лв
570лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
773лв
710лв
20-24 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
3999лв
3673лв
20-27 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
193лв
178лв
20-21 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
1342лв
1232лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
1097лв
987лв
21-28 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-10%
2884лв
2596лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
3499лв
3211лв
22-29 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
1500лв
1376лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-8%
1236лв
1112лв
23-26 Юни
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
2524лв
2271лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
-10%
3068лв
2761лв
24.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3260лв
2934лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
3701лв
3394лв
24.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
3136лв
2884лв
24.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
3999лв
3673лв
24.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
3419лв
3077лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
4155лв
3813лв
25.06-02.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
7486лв
6738лв
25.06-01.08
на човек

37 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
1934лв
1775лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-8%
2768лв
2492лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1582лв
1424лв
25-30 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
8779лв
8031лв
25.06-01.08
на човек

37 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-9%
3399лв
3122лв
25.06-01.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
2430лв
2230лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-8%
2009лв
1808лв
26.06-02.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-10%
3063лв
2810лв
28.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-8%
2538лв
2285лв
28.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-10%
1438лв
1294лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1684лв
1540лв
30.06-07.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-9%
5093лв
4657лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-9%
3796лв
3480лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-8%
4357лв
3921лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
2293лв
2098лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
-8%
1943лв
1748лв
1-5 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-10%
3167лв
2851лв
1-7 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
2394лв
2155лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
3478лв
3179лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-9%
2744лв
2504лв
1-6 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-9%
2236лв
2044лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-9%
16621лв
15212лв
1-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

29 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
-8%
2985лв
2687лв
1-15 Юли
на човек

14 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
14084лв
12676лв
1-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

29 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-10%
1919лв
1727лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
2461лв
2250лв
2-12 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-9%
2112лв
1900лв
2-12 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-10%
1267лв
1140лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-10%
1477лв
1350лв
5-11 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-9%
2428лв
2185лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1969лв
1800лв
8-16 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
-9%
2866лв
2623лв
8-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
1689лв
1520лв
8-16 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
4365лв
3992лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
1723лв
1575лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
1478лв
1330лв
10-17 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
3735лв
3361лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1478лв
1330лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1723лв
1575лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-9%
4012лв
3672лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-8%
3400лв
3060лв
11-18 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
1056лв
950лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1231лв
1125лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-9%
638лв
583лв
15-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-9%
427лв
384лв
15-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
551лв
496лв
15-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1689лв
1520лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-10%
1969лв
1800лв
15-23 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-9%
497лв
454лв
15-16 Юли
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
2914лв
2623лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
3439лв
3147лв
17-23 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
4365лв
3992лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
4012лв
3672лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-8%
3735лв
3361лв
17-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
3400лв
3060лв
17-24 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
3638лв
3326лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
3112лв
2801лв
17-22 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
3891лв
3502лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-10%
4507лв
4118лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-9%
3854лв
3469лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
4467лв
4081лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
-9%
8003лв
7318лв
24.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-9%
2953лв
2700лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-9%
2534лв
2280лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
6847лв
6162лв
24.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

11 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
7275лв
6653лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-9%
6225лв
5602лв
25.07-04.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
7383лв
6750лв
26.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
6335лв
5701лв
26.07-10.08
2 възрастни, 2 деца

15 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
1320лв
1188лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
-10%
1582лв
1450лв
1-6 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-8%
8614лв
7875лв
04.08-08.09
на човек

35 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-9%
7390лв
6651лв
04.08-08.09
на човек

35 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
3400лв
3060лв
14-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
3439лв
3147лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
4012лв
3672лв
14-21 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
2914лв
2623лв
14-20 Авг
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

7 резервации наскоро
-10%
2428лв
2185лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
2866лв
2623лв
14-19 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-8%
1723лв
1575лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-9%
2745лв
2470лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Включена закуска

2 резервации наскоро
-10%
1478лв
1330лв
19-26 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
-10%
3199лв
2925лв
19.08-01.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-9%
4357лв
3921лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
5093лв
4657лв
20-27 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-9%
3854лв
3469лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
-10%
4467лв
4081лв
21-28 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-9%
2461лв
2250лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

5 резервации наскоро
-9%
2112лв
1900лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
3164лв
2900лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-8%
2639лв
2375лв
23-28 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
4430лв
4050лв
24.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
-9%
3801лв
3421лв
24.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
-10%
3199лв
2925лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-9%
2745лв
2470лв
26.08-08.09
на човек

13 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
1056лв
950лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
-10%
1231лв
1125лв
27.08-01.09
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
-9%
2630лв
2367лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Включена закуска

0 резервации наскоро
-10%
4980лв
4482лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
3119лв
2856лв
2-16 Сеп
на човек

14 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
5820лв
5322лв
2-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

8 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-9%
3112лв
2801лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
745лв
681лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
640лв
576лв
3-6 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
3638лв
3326лв
3-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-9%
640лв
576лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
745лв
681лв
4-7 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

3 резервации наскоро
-9%
1056лв
950лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-10%
1231лв
1125лв
5-10 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

8 резервации наскоро
-9%
1150лв
1056лв
14-20 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-8%
940лв
846лв
14-20 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

9 резервации наскоро
-10%
1354лв
1243лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

0 резервации наскоро
-8%
1107лв
997лв
17-24 Сеп
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
-10%
1913лв
1764лв
20-28 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
1492лв
1342лв
20-28 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
475лв
427лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
-10%
580лв
533лв
21-24 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-8%
773лв
710лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
633лв
570лв
21-25 Сеп
на човек

4 нощувки
Включена закуска

5 резервации наскоро
-10%
475лв
427лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-10%
580лв
533лв
22-25 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
-8%
3316лв
3047лв
22.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
2687лв
2418лв
22.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

9 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%
2555лв
2299лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
-10%
3293лв
3037лв
24.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
-8%
1242лв
1118лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-10%
1592лв
1467лв
19-24 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-8%
5763лв
5272лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-9%
4906лв
4415лв
2-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
4205лв
3784лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
4939лв
4519лв
6-12 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
-9%
4906лв
4415лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-10%
5763лв
5272лв
8-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-9%
5816лв
5321лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-9%
4955лв
4459лв
16-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
3504лв
3154лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-10%
4116лв
3766лв
23-28 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-9%
4906лв
4415лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
-10%
5763лв
5272лв
30.07-06.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-9%
2970лв
2722лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

2 резервации наскоро
-8%
2477лв
2230лв
5-12 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-10%
8406лв
7705лв
23.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
-8%
7008лв
6307лв
23.08-02.09
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
-10%

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Пълен пансион база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load