bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0888 398 270, 0884 88 77 50, 0885 706 771
партньор на Blue Dream Palace

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

(2-11.9 години)
резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Blue Dream Palace - Остров Тасос, Лименария

Празници - Намаления и промоции

401лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Включена закуска

16 резервации наскоро
475лв
22-25 Сеп
на човек

22 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3594лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Включена закуска

12 резервации наскоро
4629лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
4025лв
3-10 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 септември 2022
Включена закуска

27 резервации наскоро
4111лв
3-10 Сеп
3 възрастни, 1 дете

6 септември 2022
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
542лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Включена закуска

22 резервации наскоро
616лв
3-6 Сеп
на човек

6 септември 2022
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро

Blue Dream Palace хотел се намира на остров Тасос, близо до прекрасния плаж Трипити на Лименария. Хотелът е известен с предлагания лукс, със заведенията за хранене и местата за развлечения. В хотел Blue Dream Palace можете да се насладите на съчетание между изискан лукс и автентично качество!

Местоположение на Blue Dream Palace, Остров Тасос

Хотел Blue Dream Palace е построен близо до плажа Трипити, в местност, потънала в зеленина. Гостите на хотела могат да се насладят на неповторимата панорамна гледка към плажа Трипити и Егейско море. Хотелът се намира на 40 км от столицата на остров Тасос, на 25 км от Алки, 20 км от пристанището, 35 км от Паралия Парадисос.

Адрес: Лименария, Greece

Удобства в Blue Dream Palace

Климатизация на помещенията за общо ползване
Многоезичен персонал
Ресторант
Собствен паркинг
Мини маркет
Стая за съхранение на багаж
Безжичен интернет във всички помещения на хотела (Wifi)
Internet Corner
Meeting Room
Биологична очистка

Стаи и настаняване в Blue Dream Palace

Хотелът е отворен от средата на април до средата на октомври.
Всички стаи в хотела имат изглед към морето. Стаите са просторни, елегантно обзаведени. Гостите на хотела могат да започнат деня си с традиционна гръцка закуска, сервирана на терасата на тяхната стая, с изглед към Егейско море или към големия басейн.
Хотел Blue Dream Palace е идеален за семейства с деца. Хотелът предлага семейни суити и стаи, детска площадка и басейн за деца.
Във всички помещения на хотела има безжичен интернет.
Хотелът предлага 24 часова рецепция, 24 часово обслужване на стаите, пране и гладене на дрехи, събуждане, шезлонги и чадъри до морето.

Хранене, ресторанти и барове в Blue Dream Palace

Гостите на хотела могат да се насладят на средиземноморска закуска. Сутрешният бюфет включва пресен хляб и тестени закуски, кисело мляко с мед, домашни конфитюри, зърнени храни, пресни плодове и натурални сокове, омлет и колбаси, и разнообразие от сирена. Те могат да се насладят се на сутрешното си кафе край басейна, с изглед към морето и плажа Трипити.

Ресторант Таласо се намира в основната сграда. Предлага средиземноморска и международна кухня, която включва местни специалитети с пресни морски дарове, традиционни гръцки ястия. Елегантната атмосфера и вкусната кухня в съчетание с панорамната гледка към морето правят престоя много приятен.
Гостите на хотела могат да ползват:
- Ресторант
- Таверна до плажа
- Бюфет в ресторанта
- Зала за приеми

Почивка и забавления в Blue Dream Palace

Хотелът има голям преливащ басейн, детски басейн, плажен бар и бар на басейна. На централния басейн, а също и на плажния бар има шезлонги и чадъри. На барът на плажа се сервират кафета, напитки, коктейли, вино и леки закуски. Големият басейн с шезлонги и чадъри е идеалното място да се отпуснете на слънце. Барът на басейна е отворен през целия ден.
Хотелът има и вътрешен отопляем басейн с джакузи. В близост до вътрешния басейн можете да се отпуснете и да релаксирате в сауната или в хамама. Опитните масажисти на хотела могат да ви помогнат да се отпуснете още повече.

Гръцка вечер, Италианска вечер, вечер с барбекю
Телевизор във фоайето
Лоби бар
Басейн - бар
Play Room
Хотел Blue Dream Palace предлага на своите гости:
- 2 детски площадки
- Тенис корт
- Игрище за Beach Volley
- Hamam
- Сауна
- Насрещно плуване

Плаж

Хотел Blue Dream Palace се намира близо до плажа Трипити на остров Тасос. Трипити е красив плаж, защитен естествено от скали и борови дървета, стигащи до синята морска вода. В Трипити близо до плажа се намира и прочутата „Трипа” („Дупка”). Тя представлява едно изключително красиво геоложко формирование от скали. Чадъри и шезлонги на плажа – безплатно, плажни кърпи – срещу заплащане.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Най-популярни предложения

360лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Включена закуска

6 резервации наскоро
483лв
26.09-01.10
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
216лв
205лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-5%
290лв
279лв
21-24 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-4%
360лв
342лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-5%
483лв
465лв
1-6 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
216лв
205лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-5%
290лв
279лв
5-8 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
1084лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1116лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
894лв
22.09-01.10
на човек

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
290лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

1 резервации наскоро
216лв
28.09-01.10
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1848лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1626лв
22-31 Авг
на човек

9 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1232лв
25-31 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
904лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1027лв
26-31 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
641лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
493лв
25.09-01.10
на човек

6 нощувки
Включена закуска

4 резервации наскоро
1232лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1084лв
1-7 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1643лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1446лв
23-31 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
288лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Включена закуска

8 резервации наскоро
386лв
27.09-01.10
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1438лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1265лв
1-8 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2034лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2280лв
21-31 Авг
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
1274лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

10 резервации наскоро
1028лв
21.09-01.10
на човек

10 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
958лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

4 резервации наскоро
761лв
23.09-01.10
на човек

8 нощувки
Включена закуска

3 резервации наскоро
1027лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
904лв
1-6 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1446лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1643лв
1-9 Юли
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
216лв
205лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-5%
1116лв
1071лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
894лв
849лв
1-10 Юни
на човек

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
290лв
279лв
1-4 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-4%
493лв
469лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
-5%
1028лв
983лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-4%
288лв
273лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
-5%
761лв
723лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-5%
386лв
372лв
1-5 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-4%
641лв
617лв
1-7 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-4%
1274лв
1229лв
1-11 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-4%
958лв
920лв
1-9 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
4255лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
3738лв
10-17 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
627лв
596лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-5%
800лв
768лв
1-8 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-4%
1626лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1848лв
1-10 Юли
на човек

9 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
821лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
616лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
542лв
1-4 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
723лв
1-5 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
723лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
821лв
27-31 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
616лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
542лв
28-31 Авг
на човек

3 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
627лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Включена закуска

10 резервации наскоро
800лв
24.09-01.10
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
2054лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1807лв
1-11 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1632лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1336лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1438лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
1265лв
24-31 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
904лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1027лв
16-21 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
606лв
576лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
-5%
730лв
699лв
5-10 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
-4%
3818лв
9-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3325лв
9-17 Юли
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2411лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2115лв
11-15 Юли
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3738лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
4169лв
24-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2034лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2280лв
8-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
401лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
475лв
10-13 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
935лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1108лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2056лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1797лв
8-15 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1355лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1577лв
3-9 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
801лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
949лв
18-24 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
996лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
849лв
26.06-02.07
на човек

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1780лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
2039лв
31.07-07.08
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
504лв
479лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-5%
676лв
651лв
18-25 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-4%
193лв
186лв
25-27 Май
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-4%
144лв
137лв
25-27 Май
на човек

2 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
-5%
580лв
558лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
-4%
432лв
410лв
30.05-05.06
на човек

6 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-5%
316лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
267лв
10-12 Юни
на човек

2 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2345лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1976лв
14-19 Юни
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
668лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
791лв
18-23 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
633лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
534лв
21-25 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
158лв
22-23 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
134лв
22-23 Юни
на човек

1 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4479лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
3876лв
30.06-07.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3450лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3968лв
1-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1596лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2875лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
3220лв
6-13 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1424лв
6-13 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1432лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1247лв
7-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

3 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1232лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1380лв
9-15 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2034лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2280лв
16-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
1424лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1596лв
13-20 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
884лв
846лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
-4%
1081лв
1043лв
3-11 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-3%
935лв
908лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
-3%
1108лв
1081лв
6-13 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
-2%
1475лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1229лв
14-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1428лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1002лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
949лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1169лв
19-26 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
801лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1224лв
19-25 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1108лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
935лв
24.06-01.07
на човек

7 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
167лв
26-27 Юни
на човек

1 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
204лв
26-27 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2576лв
29.06-04.07
4 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
933лв
29.06-04.07
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
3069лв
29.06-04.07
4 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2276лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
809лв
29.06-04.07
на човек

5 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1980лв
29.06-05.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1232лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1084лв
3-9 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1232лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1084лв
4-10 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1084лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1232лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
904лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1027лв
22-27 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4561лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4068лв
5-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

10 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1064лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

11 резервации наскоро
1372лв
26.09-01.10
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

11 резервации наскоро
11465лв
11394лв
17.05-07.08
на човек

82 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-1%
13486лв
13414лв
17.05-07.08
на човек

82 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
-1%
432лв
410лв
19-22 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-5%
580лв
558лв
19-22 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
-4%
943лв
907лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
-4%
722лв
685лв
21-24 Май
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-5%
158лв
10-11 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
134лв
10-11 Юни
на човек

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
633лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
534лв
12-16 Юни
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2226лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1930лв
14-18 Юни
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
791лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
668лв
14-19 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
949лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
801лв
15-21 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
935лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
1108лв
17-24 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1069лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1266лв
18-26 Юни
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1870лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2215лв
20-27 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
134лв
24-25 Юни
на човек

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
158лв
24-25 Юни
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3131лв
25.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2687лв
25.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1603лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1899лв
25.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
2814лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
2420лв
26.06-04.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
4031лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3427лв
27.06-04.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
3151лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
3669лв
29.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3341лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2910лв
1-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
4025лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
4629лв
1-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1807лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
2054лв
4-9 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1808лв
7-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
723лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
1587лв
7-10 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
821лв
7-11 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1577лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
1355лв
10-16 Юли
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1355лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1232лв
12-17 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1027лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
904лв
14-19 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4219лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3702лв
16-23 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2875лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2530лв
17-24 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
2875лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3306лв
18-23 Юли
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
4715лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
4025лв
21-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
4041лв
28.07-09.08
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
3450лв
28.07-09.08
на човек

12 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
3070лв
31.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3378лв
31.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1596лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1424лв
1-8 Авг
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3560лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
4077лв
2-9 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1232лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1084лв
14-20 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3341лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2910лв
22-29 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4219лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
542лв
1-4 Сеп
на човек

3 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
3702лв
1-8 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
616лв
1-4 Сеп
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3182лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
3700лв
7-14 Сеп
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
668лв
19-24 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
791лв
19-24 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
801лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
949лв
20-26 Сеп
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
2616лв
2516лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-4%
2013лв
1912лв
8-15 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
-5%
676лв
651лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
-4%
504лв
479лв
12-19 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-5%
2616лв
2113лв
13-20 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
-19%
2013лв
1509лв
13-20 Май
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
-25%
504лв
479лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-5%
676лв
651лв
22-29 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
-4%
504лв
479лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
-5%
676лв
651лв
24-31 Май
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
-4%
3864лв
3824лв
26.05-29.06
на човек

34 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
-1%
4702лв
4662лв
26.05-29.06
на човек

34 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
-1%
4385лв
4346лв
26.05-27.06
на човек

32 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
-1%
3597лв
3557лв
26.05-27.06
на човек

32 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
-1%
216лв
205лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
-5%
290лв
279лв
26-29 Май
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
504лв
479лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
-5%
676лв
651лв
27.05-03.06
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
-4%
97лв
93лв
29-30 Май
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
-4%
72лв
68лв
29-30 Май
на човек

1 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
-5%
861лв
827лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
-4%
689лв
654лв
2-9 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
-5%
2338лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2855лв
11-18 Юни
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
801лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1108лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
949лв
12-18 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
935лв
12-19 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3283лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1108лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
935лв
18-25 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2766лв
18-25 Юни
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
1336лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1582лв
20-30 Юни
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1650лв
20.06-02.07
на човек

12 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1946лв
20.06-02.07
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1002лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1224лв
20-26 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
791лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
668лв
21-26 Юни
на човек

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
801лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
949лв
23-29 Юни
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1844лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1536лв
24-29 Юни
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
2720лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2326лв
25.06-03.07
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2413лв
26.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2857лв
26.06-02.07
3 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
1582лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1336лв
26.06-01.07
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
6679лв
27.06-04.08
на човек

38 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
369лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
7615лв
27.06-04.08
на човек

38 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
633лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
638лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
534лв
27.06-01.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
786лв
27-30 Юни
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
307лв
27-28 Юни
2 възрастни, 1 дете

1 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2427лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
3839лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3321лв
28.06-05.07
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2858лв
28.06-03.07
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
727лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
629лв
29.06-03.07
на човек

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3232лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2801лв
30.06-07.07
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1314лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1027лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
904лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1129лв
2-7 Юли
на човек

5 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
3617лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3173лв
3-9 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
821лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
2103лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
1807лв
4-8 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1984лв
4-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
1725лв
4-7 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
723лв
4-8 Юли
на човек

4 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
2647лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

17 резервации наскоро
2937лв
5-15 Юли
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2567лв
5-15 Юли
на човек

10 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1403лв
5-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
2339лв
5-10 Юли
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1588лв
5-8 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3306лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2875лв
9-14 Юли
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3275лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
3706лв
9-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

24 резервации наскоро
3173лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3617лв
10-16 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1265лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1438лв
11-18 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
3450лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3968лв
15-21 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
4054лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3684лв
16-22 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
1265лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1438лв
16-23 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
4970лв
16-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
8439лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
7404лв
16-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

14 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
5783лв
16-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

11 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1438лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
2103лв
23-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1807лв
23-27 Юли
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
1265лв
23-30 Юли
на човек

7 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
2711лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
3154лв
24-30 Юли
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
1403лв
25-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
1588лв
25-28 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
616лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
542лв
26-29 Юли
на човек

3 нощувки
Включена закуска

12 резервации наскоро
205лв
27-28 Юли
на човек

1 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
181лв
27-28 Юли
на човек

1 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
4219лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1808лв
27-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1587лв
27-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

3 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
3702лв
27.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
2875лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
2530лв
29.07-05.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
4235лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
1627лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
3743лв
30.07-07.08
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1824лв
30.07-07.08
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
3738лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
4083лв
30.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
2864лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

13 резервации наскоро
2494лв
31.07-06.08
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1232лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1084лв
31.07-06.08
на човек

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1368лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

19 резервации наскоро
2644лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
4629лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1323лв
1-3 Авг
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Закуска и вечеря

28 резервации наскоро
3014лв
1-6 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
1150лв
1-3 Авг
2 възрастни, 2 деца

2 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1220лв
1-7 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
4025лв
1-8 Авг
3 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
4251лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4805лв
5-14 Авг
2 възрастни, 1 дете

9 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
3341лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

16 резервации наскоро
4068лв
6-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2910лв
6-13 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
4561лв
6-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
2737лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
19826лв
08.08-12.09
3 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1438лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2441лв
8-20 Авг
на човек

12 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
22845лв
08.08-12.09
3 възрастни, 1 дете

35 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2300лв
8-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
3193лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1017лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
2645лв
8-12 Авг
3 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1150лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
1347лв
8-12 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

27 резервации наскоро
1684лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1140лв
8-13 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2848лв
8-15 Авг
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
3702лв
9-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

18 резервации наскоро
4219лв
9-16 Авг
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

30 резервации наскоро
2300лв
13-21 Авг
на човек

8 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2694лв
13-21 Авг
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1017лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
1140лв
14-19 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

14 резервации наскоро
3306лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2875лв
14-19 Авг
2 възрастни, 2 деца

5 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
1140лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2807лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
1684лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

12 резервации наскоро
3177лв
15-21 Авг
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
1017лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1438лв
15-20 Авг
на човек

5 нощувки
Включена закуска

20 резервации наскоро
2054лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
821лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
1807лв
22.08-01.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

27 резервации наскоро
723лв
22-26 Авг
на човек

4 нощувки
Включена закуска

24 резервации наскоро
2910лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
3341лв
26.08-02.09
2 възрастни, 1 дете

7 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
2054лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1807лв
26.08-05.09
на човек

10 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2386лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

25 резервации наскоро
2078лв
27.08-01.09
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

22 резервации наскоро
3818лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
904лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Включена закуска

26 резервации наскоро
1027лв
1-6 Сеп
на човек

5 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
3325лв
1-9 Сеп
2 възрастни, 1 дете

8 нощувки
Включена закуска

17 резервации наскоро
1336лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

23 резервации наскоро
1632лв
10-18 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
2467лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

23 резервации наскоро
2097лв
14-20 Сеп
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
2039лв
17-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
1670лв
17-22 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

19 резервации наскоро
1899лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
1603лв
18-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

6 нощувки
Включена закуска

13 резервации наскоро
1536лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

28 резервации наскоро
1844лв
19-24 Сеп
2 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

21 резервации наскоро
1143лв
20-28 Сеп
на човек

8 нощувки
Закуска и вечеря

6 резервации наскоро
945лв
20-28 Сеп
на човек

8 нощувки
Включена закуска

1 резервации наскоро
1653лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Закуска и вечеря

7 резервации наскоро
1283лв
26.09-01.10
3 възрастни, 1 дете

5 нощувки
Включена закуска

16 резервации наскоро
432лв
1-7 Окт
на човек

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
580лв
1-7 Окт
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

9 резервации наскоро
935лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро
1229лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Включена закуска

30 резервации наскоро
1108лв
20-27 Юни
на човек

7 нощувки
Закуска и вечеря

22 резервации наскоро
1475лв
20-24 Юни
2 възрастни, 1 дете

4 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
4255лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Закуска и вечеря

18 резервации наскоро
4485лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Включена закуска

14 резервации наскоро
3738лв
23-30 Юли
2 възрастни, 2 деца

7 нощувки
Включена закуска

21 резервации наскоро
5003лв
23-29 Юли
2 възрастни, 2 деца

6 нощувки
Закуска и вечеря

26 резервации наскоро
8338лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Закуска и вечеря

20 резервации наскоро
7475лв
24.07-03.08
2 възрастни, 2 деца

10 нощувки
Включена закуска

15 резервации наскоро
2300лв
1-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Включена закуска

25 резервации наскоро
2645лв
1-5 Авг
2 възрастни, 2 деца

4 нощувки
Закуска и вечеря

15 резервации наскоро
2021лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Закуска и вечеря

29 резервации наскоро
1725лв
20-26 Авг
на човек

6 нощувки
Включена закуска

29 резервации наскоро

Резервирайте на най-добра цена!

Изпратете ни запитване през формата за резервация с период на престой, желано настаняване и брой хора - ще ви предложим най-добрата цена на пазара!

Забележки към цената:

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.
Цената включва безплатно използване на: .
Всички цени са за стая/апартамент на ден, Пълен пансион база хранене.
Отстъпките за допълнителен човек са на база на цената на човек на редовно легло.
Използвайте формата за резервация на хотела, за да получите точна крайна цена за почивка за избрания от вас период, брой хора и стаи и включено хранене.
Редовните цени не са валидни по време на национални празници, Коледа и Нова Година!

cache load